โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ทางวิทยศาสตรสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน รวมถึงนักศึกษา พร้อมสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนางานวิจัยด้านพืช สัตว์ และเห็ดราในทุกพื้นที่ทั่วโลก

Online workshop on basic real-time PCR Technique for gene quantification and detection

โครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

โครงการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ พืช และเห็ดรา แก่เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือของเบทาโกร มูลนิธิสายธาร เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อย่างมีคุณภาพ