โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU

November 8, 2021
webmaster

ข้อมูลที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมความพร้อมมาก่อนเปิดระบบรับสมัคร

 1. ข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
  1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. ชื่อ – นามสกุล
  3. ชื่อเล่นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
  4. วัน เดือน ปีเกิด
  5. โรงเรียนและระดับการศึกษา (ป.4 – 6 , ม. 1 – 3)
  6. ที่อยู่ปัจจุบัน
  7. หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนผู้สมัคร (ถ้ามี)
 2. ข้อมูลติดต่อบิดา – มารดาของผู้สมัคร ได้แก่
  1. ชื่อ – นามสกุลของบิดา/มารดา
  2. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของบิดา/มารดา
 3. กิจกรรมที่ต้องการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

 1. ศึกษารายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ตรวจสอบจำนวนที่นั่งคงเหลือในแต่ละกิจกรรมต่างๆ ก่อนดำเนินการสมัครที่แท็บเมนูรายชื่อผู้สมัคร
 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วนและถูกต้องที่แท็บเมนู สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ตรวจสอบข้อมูลผลการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่แท็บเมนู รายชื่อผู้สมัคร อีกครั้งหนึ่ง

Comments are closed.