U2T

                  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานเขตทั้ง 4 เขต คือ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขต บางเขน สำนักงานเขตหลักสี่และสำนักงานเขตสายไหม จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ ในชุมชน  เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเป็นระเบียบ เกิดความปลอดภัยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs) และนำความรู้เกี่ยวกับCitizen Science เข้าไปช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิตภายในชุมชน

เพื่อให้เกิดความหวงแหนและความรักต่อสิ่งต่างๆ ในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง  10 พฤศจิกายน 2564 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 10 ชุมชนดังต่อไปนี้

  • เขตบางเขน  – ชุมชนปั้นทอง 3 และชุมชนเพรชสยาม
  • เขตหลักสี่  – ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 การเคหะทุ่งสองห้อง 325 การเคหะทุ่งสองห้อง 328 และชุมชนเคหะ บางบัว
  • เขตจตุจักร  – ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 และหมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน40
  • เขตสายไหม  – ชุมชนมารวย 1 ชุมชนการเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์และชุมชนร่วมใจสามัคคี(หนองผักชี)

ชุมชนเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์

ชุมชนรวมใจสามัคคี

ชุมชนมารวย 1

ชุมชนปั้นทอง

ชุมชนเคหะบางบัว

ชุมชนหลักสี่พัฒนา

ชุมชนทุ่งสองห้อง 328

ชุมชนทุ่งสองห้อง 325

ชุมชนอยู่เจริญ พหลโยธิน 40

ชุมชนเทวสุนทร