Young Citizen Science

โครงการนำร่องครั้งที่ 1 Young Citizen Scientist (วิทยาศาสตร์ภาคเยาวชน)

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสานงานร่วมกับ มูลนิธิสายธาร
เครือเบทาโกร จัดทำโครงการ Young citizen science เพื่อการปลูกฝัง ส่งเสริม
เพื่อให้เยาวชนสนใจและตะหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพรอบตัวเรา และเป็น
ต้นแบบการศึกษาและการใช้งานของโครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง

ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 เพื่อเข้าร่วมการ
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืช โดยได้รับความอนุเคราะห์และ
อำนวยความสะดวกทางสถานที่จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

” ส่งเสริมและค้นหาความ หลากหลายทางชีวภาพ “

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Citizen Scientist

โดยการลงทะเบียน และเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้แล้ววันนี้